در دست تعمیر

با استفاده از ویژگی قرار داده شده در این پوسته ، شما می توانید پیغام دلخواهی را به کاربر نشان داده و آن ها را از تعمیرات موقتی سایت خود با خبر کنید